top of page

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

All Tickets are sold according to the Terms and Conditions outlined below. These Terms and Conditions should be read carefully prior to purchase and any queries relating to them should be raised with us prior to purchase, as purchase of Tickets constitutes acceptance of these Terms and Conditions.

The website at www.praguebachatafestival.com  is owned and operated by non- profit organization Gente Baila z.s.,ičo 07262019,  Buchovcova 6, Prague 3, 130 00

Email for communication and resolving questions, resale  and othe questions is info@praguebachatafestival.com

TICKET PURCHASE

 • Tickets are available just on website www.praguebachatafestival.com, The cost of the tickets is changing according to time and period of purchasing.

 • The customer is required to follow the  procedure and payment terms when purchasing the  ticket.

 • For the reason stated in paragraph § 1837, letter j) of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase of the ticket according to the procedure of paragraph § 1829 of the Civil Code (withdrawal within 14 days without providing a reason), as in this case it falls under the contract for the use of free time and completion (participation in the Action for which the ticket entitles) provided at a specified date or time.

 

TICKET EXCHANGE AND RESALE POLICY

Please note that the purchased tickets are non-refundable.  However, if due to circumstances beyond your control you are no longer able to attend the event, you are able to sell on your ticket and its reserved rights to another person. Changing the name on the ticket requires additional payment from the new owner: a difference between the price paid by the first owner and the current price.  T

 • The name of ticket owner can be changed only once and is offered at no extra cost but it must be updated and validated until 23.02..2022. After NO CHANGES are accepted.

 • Complimentary tickets offered as prices in competitions or as bonuses are NOT ALLOWED TO BE RESOLD. You also cannot change the names for this kind of tickets

 • Tickets can only be exchanged for the same type. Full-pass leader for a full-pass leader, a full-pass follower for a full-pass follower and a full-pass couple for a full-pass couple.

 • You agree to pay the ticket price plus any applicable non-refundable surcharges or other fees added to your balance at the checkout.

 • We cannot accept liability for any injury, loss or damage by you or any member of your party in connection with the event (before, during and after the event takes place). We do recommend that you opt for insurance to cover yourself from such events, as well as in case of your own cancellation, as without it you may result in a loss of paid funds.

Issues caused by COVID-19 situation

In case we will be forced to cancel the festival due to COVID-19 restrictions until 31.1. 2022 we will send you 100%  of your pass payment back. In case these restrictions will appear after 1.2. 2022 you can choose from the 2 options: Option 1: we will transfer your pass to the new date of the festival / Option 2: We will send you back 90% of your payment back immediately. All will be communicated via email you used for your registration. However, we cannot be held responsible for the loss of any travel, accommodation and/or other related expenses, and participants are advised to arrange their own insurance for these purposes.

We reserve the right to change the venue in Prague till 1.2.2022. If this change will happen, all will be communicated via email used for registration. 

 

TICKET DISCOUNTS

Group discounts are available on request. For more information contact info@praguebachatafestival.com

CONDITIONS OF ADMISSION

 • If you are under 18 years old you may purchase tickets only with the involvement of your parent or guardian.

 • Your valid ID must be displayed at the registration desk for exchange for wristband that  allows you to attend purchased workshops, parties and other event activities according to ticket type.

 • Removing or destroying  the wristband may invalidate your ticket. It is your responsibility to check your wristband at registration and contact us immediately if there is a mistake.

 • The advertised detailed planning is subject to change so please check for the updates. We reserve the right to modify the program if it is necessary and we guarantee that any changes will comply with the nature of the event.

 • We reserve the right to refuse admission in reasonable circumstances or to request any ticket holder to leave the venue and take appropriate action to enforce this right.

 • The organizer reserves the right, without giving any reason, to cancel  his tickets with full price refundation.

 • To ensure the participants safety occasional security searches may be conducted, which may include searching your bag before entering the venue.

 • Ticket holders must comply with all relevant statutes, safety announcements and Venue regulations whilst attending the Event.

 • The performance or public areas may be filmed, sound recorded or photographed. Buying a ticket affirms your consent to filming, sound recording and/or photography of yourself as a member of the audience and possible subsequent broadcasts/publication.

 • We cannot be held responsible for the loss or damage to your personal property whilst at the venue.

 • The unauthorized use of cameras, videos or any other sort of audio or visual recording equipment is allowed just for personal use. In case of releasing this material to social media u must  mention Prague Bachata Festival as an event organizer. The organizer may request a removal of published material from social networks without giving reasons.

 • You may not take drinks in glasses into the dance areas.

 • You must not bring your own drinks and food to the evening parties, the well-stocked bar will be at your service.

COMPLAINT

In the event that the purchased ticket contains defects (ie incorrect data or some data are missing, it is issued to the other than the ticket holders ordered event, etc.). Complaints can be sent by sending an email to: INFO@PRAGUEBACHATAFESTIVAL.COM

-----------------------------------------------------CZ-----------------------------------------------------

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Všechny vstupenky se prodávají v souladu s níže uvedenými smluvními podmínkami. Tyto obchodní podmínky je třeba pečlivě přečíst před zakoupením a jakékoli dotazy, které se jich týkají, by měly být vzneseny před nákupem. Nákupem vstupenek přijímáte tyto smluvní podmínky.

Internetová stránka www.praguebachatafestival.com je vlastněna a provozována neziskovou organizací Gente Baila z.s., ičo 07262019, Buchovcova 6, Praha 3, 130 00 (dále jen organizátor)

E-mail pro komunikaci a řešení otázek, dalšího prodeje a dalších otázek je info@praguebachatafestival.com

 

 

NÁKUP VSTUPENEK

 • Vstupenky jsou k dispozici pouze na webové stránce www.praguebachatafestival.com.  Náklady na vstupenky se mění podle času a doby nákupu a jsou aktualizovány na výše uvedené webové stránce.

 • Zákazník je povinen dodržet postup a platební podmínky při zakoupení vstupenky.

 • Z důvodů uvedených v ustanovení 1837 písm. J) občanského zákoníku nelze z nákupu lístku odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu ), jelikož v tomto případě spadá pod smlouvu o užívání volného času a dokončení (účast na akci, pro kterou jí lístek opravňuje), které byly poskytnuty ke stanovenému datu nebo času.

 

VÝMĚNA A PŘEPRODEJ VSTUPENEK

 • Upozorňujeme, že zakoupené vstupenky jsou nevratné. Pokud však kvůli okolnostem, které jsou mimo vaši kontrolu, už nemáte možnost zúčastnit se akce, vstupenku můžete prodat a s ní i vyhrazená práva jiné osobě. Změna jména na vstupence vyžaduje další platbu od nového majitele: rozdíl mezi cenou zaplacenou prvním majitelem a aktuální cenou uvedenou na webu.

 • Jméno vlastníka vstupenky může být změněno pouze jednou a je nabízeno bez dodatečných nákladů, ale musí být aktualizováno a ověřeno do 23 .02. 2022. Po přijetí již změny nejsou možné.

 • Bezplatné vstupenky nabízené v cenách v soutěžích nebo jako bonusy NEJSOU POVOLENÉ K PRODEJI ČI K PŘEPISU MAJITELE , pokud organizátor nestanoví jinak

 • Vstupenky lze vyměnit pouze za stejný typ.  Tzn. např. leader pass za leader pass

 • Souhlasíte s tím, že uhradíte cenu vstupenky  a všechny transakční poplatky související s platbou. Případné nedoplatky budou uhrazeny na pokladně před vstupem na akci. (jako jestli to budem mít tou bránou, tak by se to dít nemělo?)

 • Nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoli zranění, ztráty nebo poškození, které jste utrpěli  před, během nebo po události. Doporučujeme, abyste se rozhodli pro pojištění, které takové situace pokryje. :)

 • Problémy způsobené situací COVID-19 V případě, že budeme nuceni festival zrušit z důvodu omezení COVID-19 do 31.1. 2022 vám zašleme 100% platby za váš pass zpět. V případě, že se tato omezení objeví po 1.2. 2022 si můžete vybrat ze 2 možností: Možnost 1: váš průkaz převedeme na nové datum festivalu / Možnost 2: 90% vaší platby vám obratem zašleme zpět. Vše bude oznámeno e -mailem, který jste použili při registraci. Nemůžeme však nést odpovědnost za ztrátu cestovních, ubytovacích a/nebo jiných souvisejících výdajů a účastníkům se doporučuje sjednat si pro tyto účely vlastní pojištění.

 • Vyhrazujeme si právo změnit místo konání v Praze do 1.2.2022.

SKUPINOVÉ SLEVY

Skupinové slevy jsou k dispozici na vyžádání. Další informace získáte na info@praguebachatafestival.com

PODMÍNKY VSTUPU A ÚČASTI

 • Pokud jste mladší 18 let, můžete si zakoupit vstupenky pouze za účasti svého rodiče nebo opatrovníka.

 • Pro vstup bude požadován váš platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez předložení dokladu totožnosti vám nebude vstup na událost  povolen.

 • Odstraněním nebo zničením náramku, který obdržíte po předložení občanského průkazu přicházíte o možnost vstupu na událost. Je na vás, abyste si při registraci zkontrolovali své náramky a okamžitě nás kontaktovali, pokud dojde k chybě.

 • Program může být změněn, proto prosím zkontrolujte aktualizace. Vyhrazujeme si právo upravit program, pokud je to nutné, a zaručujeme, že všechny změny budou odpovídat povaze události.

 • Vyhrazujeme si právo odmítnout vstup za přiměřených okolností nebo požádat jakéhokoli držitele lístku o opuštění místa a přijmout vhodná opatření k uplatnění tohoto práva.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky.

 • Aby se zajistila bezpečnost účastníků, mohou se provést příležitostné bezpečnostní prohlídky, které mohou zahrnovat prohlídku vašich zavazadel před vstupem na místo konání.

 • Držitelé vstupenek musí dodržovat všechny příslušné stanovy, bezpečnostní oznámení a pravidla místa konání při účasti na akci.

 • Show, workshopy nebo veřejné prostory mohou být natočeny, nahrány nebo fotografovány. Nákupem lístku potvrzujete váš souhlas k natáčení, nahrávání zvuku a / nebo fotografování sebe jako člena publika a případné následné vysílání / publikování.

 • Nemůžeme být zodpovědní za ztrátu nebo poškození vašeho osobního majetku na místě konání.

 • Na večerní párty není dovoleno vnášet a konzumovat vlastní nápoje, k dispozici vám bude zásobený bar. Sklo není povoleno vnášet do tanečního prostoru z důvodu bezpečnosti.

REKLAMACE

V případě, že zakoupená vstupenka obsahuje vady (tj jsou na ní uvedeny chybné údaje nebo některé údaje chybí, je vystavena na jiné než majitelům vstupenky objednané akci apod.), Je majitel vstupenky povinen bez zbytečného odkladu po jejím obdržení tyto vady u pořadatele reklamovat. Reklamaci může provést zasláním e-mailové zprávy na adresu: INFO@PRAGUEBACHATAFESTIVAL.COM

bottom of page